مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Video Streaming Intro Package $89.99/month - Up To 100 Broadcast hours
Unlimited Bandwidth
HD broadcasting (up to 1080p)
Supports All Mobile Phones
Ad-free broadcasting
Multiple bitrate streaming
Full or custom branding
Multi-device compatible

Video Streaming Beginner Package $199.99/month - Up To 1000 Broadcast hours
Unlimited Bandwidth
HD broadcasting (up to 1080p)
Supports All Mobile Phones
Ad-free broadcasting
Multiple bitrate streaming
Full or custom branding
Multi-device compatible

Video Streaming Intermediate Package $499.99/month - Up To 5000 Broadcast hours
Unlimited Bandwidth
HD broadcasting (up to 1080p)
Supports All Mobile Phones
Ad-free broadcasting
Multiple bitrate streaming
Full or custom branding
Multi-device compatible

Video Streaming Expert Package $1,499.99/month - Up To 50,000 Broadcast hours
Unlimited Bandwidth
HD broadcasting (up to 1080p)
Supports All Mobile Phones
Ad-free broadcasting
Multiple bitrate streaming
Full or custom branding
Multi-device compatible

Video Streaming Professional Package $1,999.99/month - Up To 100,000 Broadcast hours
Unlimited Bandwidth
HD broadcasting (up to 2k)
Supports All Mobile Phones
Ad-free broadcasting
Multiple bitrate streaming
Full or custom branding
Multi-device compatible
100% Guaranteed Uptime

Video Streaming Unlimited Package $2,999.99/month - Free CDN
Unlimited Bandwidth
Unlimited Storage
Unlimited audience size
HD broadcasting (up to 4k)
Supports All Mobile Phones
Ad-free broadcasting
Multiple bitrate streaming
Full or custom branding
Multi-device compatible
100% Guaranteed Uptime

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.21.16.70) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution